GEOMICHOS

Poradnik

Geodeta w procesie inwestycyjnym

Obsługa inwestycji

 • Mapa do celów projektowych
  Przed wykonaniem projektu inwestor musi posiadać mapę do celów projektowych. Tutaj po raz pierwszy niezbędna staje się pomoc geodety, który przygotowuje dla Państwa mapę stanowiącą podstawę do naniesienia projektu na grunt oraz stanowiącą niezbędny załącznik do pozwolenia na budowę.
 • Pomiary w terenie
  Inwestor mając gotowy od projektanta projekt (np. budynku) oraz niezbędne pozwolenia budowlane może zlecić geodecie wyznaczenie (wytyczenie) przebiegu planowanego obiektu lub sieci uzbrojenia w terenie zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie. Geodeta dokonuje pomiarów i wyznacza elementy geometryczne, jak osie konstrukcyjne oraz punkty załamania. Na ich podstawie ekipa budowlana rozpoczyna prace wykonawcze.
 • Inwentaryzacja powykonawcza
  Po zakończeniu prac budowlanych inwestor jest zobowiązany sporządzić tzw. inwentaryzację powykonawczą, która jest ostatnim etapem realizacji inwestycji. Inwentaryzacja jest niezbędna dla uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu (np. zameldowanie w budynku, nadanie adresu budynku) lub odbioru inwentaryzowanej sieci.
 

Pomiary do celów prawnych

 • Wznowienie granic
  Wznowienie granic przeprowadza się wtedy, gdy punkty graniczne (tzw. graniczniki) zostały zniszczone, przesunięte lub nie jesteśmy pewni ich położenia. Instalując np. ogrodzenie na działce możemy nie być pewni dokładnego przebiegu granic naszej nieruchomości. Mając za podstawę pomiaru granice ustalone prawnie, tj. punkty, co do których położenia nie ma wątpliwości, wyznacza się nowe punkty graniczne.
  Wznowienia granic nie należy mylić z rozgraniczeniem. Rozgraniczenie ma miejsce wtedy, gdy sąsiedzi są w sporze dotyczącym granic nieruchomości i nie mogą dojść do porozumienia w zakresie przebiegu granic. W takim przypadku strony mogą skierować wniosek o rozgraniczenie do gminy, a ta wyznacza geodetę do przeprowadzenia procesu rozgraniczenia. Proces rozgraniczenia czasem ma swój finał w sądzie – wtedy to sąd powołuje geodetę do zbadania stanu prawnego. Należy zaznaczyć, że sprawy rozgraniczeń trwają b.długo i są dość kosztowne.
 • Podział nieruchomości, scalenie nieruchomości Podział nieruchomości nie może odbyć się bez dokładnego wyznaczenia granic nowych nieruchomości. Bardzo często ma miejsce sytuacja, gdy rzeczywista powierzchnia dzielonej nieruchomości odbiega (czasem znacznie) od powierzchni zapisanej w ewidencji gruntów. W takim przypadku geodeta dokonuje w ramach operatu podziałowego korekty powierzchni dzielonej nieruchomości, co nieznacznie wydłuża procedurę, lecz jest niezbędne do dokonania podziału nieruchomości. Także przy scaleniach nieruchomości niezbędne są pomiary np. działek będących przedmiotem scalenia. Dokonując odpowiedniego scalenia czy podziału nieruchomości inwestor może znacznie zwiększyć atrakcyjność swojej nieruchomości. W ramach zlecenia podziału lub scalenia nieruchomości właściciel otrzymuje komplet dokumentów i map niezbędnych do przeprowadzenia procesu notarialnego przeniesienia własności. Zlecając obsługę geodezyjną inwestycji firmie GEOMOCHOS zapewniacie sobie Państwo jednego sprawdzonego fachowca przez cały ten proces. Świadcząc kompleksowo usługi gwarantujemy pomyślność całego procesu inwestycyjnego, terminowość a także rzetelną pomoc odnośnie każdego aspektu wykonywanej pracy .
Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykonanie UTI.PL